SPECIJALNA ĐUBRIVA

Iperen FoliaStim MiX ME Liquid

SPECIJALNA ĐUBRIVA

Iperen FoliaStim Mix ME Liquid deo je naše jedinstvene serije tečnih đubriva koje kombinuje uravnoteženu mineralnu prihranu s biostimulatorima. Naša FoliaStim tečna đubriva su specijalno razvijena za upotrebu u cilju sprečavanja deficitarnih prinosa. Ova inovativna, dobro uravnotežena i visoko koncentrovana tečna đubriva obogaćena su ekstraktom smeđih morskih algi vrhunskog kvaliteta i sa 100% EDTA helatizovanim mikroelementima. Sva se đubriva iz Iperen FoliaStim serije vrlo efikasno iskorišćavaju od strane biljaka zbog visokog nivoa apsorpcije hraniva i unapređenog procesa translokacije unutar samih biljaka. Osim toga, Iperen FoliaStim Liquid povećava otpornost biljaka na abiotički stres.

Alge korišćene u FoliaStim đubrivima su najproučavanije morske Alge iz Kanade Ascophylum Nodosum. One žive u ekstremnim uslovima kojima su prilagođene na način da su razvile specifične antistresne karakteristike.

Upotrebom Iperen FoliaStim poboljšava se celokupno stanje useva, povećava se efikasnost hranjivih materija, rast i razvoj korenovog sistema, kvalitet plodova i prinos u odnosu na uobičajena folijarna đubriva. I na kraju, Iperen FoliaStim đubriva su sigurna za upotrebu i u visokim koncentracijama jer ne oštećuju tkivo lista.

spec-1
KARAKTERISTIKE PROIZVODA
Koncentrovana tečna formulacija sa 100% EDTA helatizovanim mikroelementima
Za folijarnu primenu, kombinacija mineralne ishrane i biostimulatora
Sadrži visok nivo koncentrovanog ekstrakta morske trave
Specijalno razvijena da spreči ili popravi opšte nedostatke zahvaljujući izuzetno efikasnom usvajanju hranljivih elemenata.
Korišćenjem Iperen FoliaStim proizvoda dobijate bolje rezultate i veće prinose zbog: • Poboljšanja opšteg stanja i funkcionisanja biljke • Boljeg rasta korenovog sistema i razvoja biljke • Povećane otpornosti biljke na abiotički stres • Boljim kvalitetom plodova
Dodatak EDTA helatizovanih mikroelemenata za najbolje moguće usvajanjei translokaciju
Ne oštećuje tkivo lista te je upotreba i u većim koncentracijama sigurna
HEMIJSKI SASTAV
Bor (B) 0.4% (+/- 0.04% w/w ili 0.4% +/- 0.04% w/v)
Bakar (Cu), EDTA helat 0.4% (+/- 0.04% w/w ili 0.4% +/- 0.04% w/v)
Mangan (Mn), EDTA helat 0.8% (+/- 0.05% w/w ili 0.9% +/- 0.05% w/v)
Molibden (Mo) 0.04% (+/- 0.004% w/w ili 0.04% +/- 0.004% w/v)
Cink (Zn), EDTA helat 0.8% (+/- 0.05% w/w ili 0.9% +/- 0.05% w/v)
Ekstrat algi 15% (+/- 1% w/w ili 16.8% +/- 1% w/v)
spec-2

Iperen Humic

SPECIJALNA ĐUBRIVA

Iperen Humic je koncentrovani vodotopivi izvor kalijumovog humata ekstrahovanog iz leonardita (specifičnog oblika oksidiranog lignita). Proizvod se nalazi u obliku kristalnih granula vrhunske vodotopivosti koje omogućuju sve tipove fertirigacije kao i deponovanje u tlo. Kao poboljšivač zemljišta, Iperen Humic pospešuje fizičke i hemijske osobine zemljišta u zoni dripova (kapaljki) što je ujedno i zona u kojoj se nalazi najveća količina korenja. Pokreće pozitivne promene u zemljištu na način da pospešuje pristupačnost hraniva biljci. Povećava pristupačnost inače vezanog fosfora posebno u karbonatnim zemljištima koja su siromašna organskom materijom. Uz to, Iperen Humic pospešuje
generalno usvajanje hraniva i smanjuje gubitak hraniva osetljivih na ispiranje.

Iperen Humic sadrži male količine sulfata, hlorida i natrijuma. Može se primeniti pojedinačno ili u kombinaciji s većinom vodotopivih đubriva. U odnosu na tečne huminske kiseline koje se nalaze na tržištu, naš je proizvod četiri puta koncentrovaniji.

KARAKTERISTIKE PROIZVODA
Stabilan i efikasan huminski proizvod, dobijen iz Evropskog leonardita
Potpuno rastvorljiv u vodi
Primenjiv putem svih oblika fertirigacije kao i inkorporiranjem u zemljište
Pospešuje pristupačnost hraniva biljci s naglaskom na fosfate
Pozitivno utiče na usvajanje hraniva i smanjuje ispiranje azota
HEMIJSKI SASTAV
Huminske kiseline (u suvoj materiji) min 60%
Fulvo kiseline (u suvoj materiji) 2.0% (+/- 1.0%)
Kalijum (K2O) 7.5%
Organski azot (N) u suvoj materiji 1.7% (+/- 0.5%)
Pepeo (u suvoj materiji) <40%

Iperen IPE Tečnost

SPECIJALNA ĐUBRIVA

Van Iperen s ponosom predstavlja najnovije dostignuće temeljeno na Iperen IPE Tehnologiji: Iperen IPE Tečnost za povećanu efikasnost fosfata (eng. skraćenica IPE = Increased Phosphate Efficiency).

Ovaj proizvod je specijalno razvijen za korisnike koji koriste osnovna đubriva putem fertirigacije poput MAP-a MKP-a, kalijum sulfata i sl. Kompatibilan je sa svim osnovnim đubrivima korišćenim u fertirigacijskim sistemima na otvorenom osim kalcijumovih đubriva. Iperen IPE Tečnost značajno povećava nivo biljci pristupačnog fosfata delujući slično kao kalijum humat te je na kraju moguće smanjiti ukupni unos fosfata i huminskih kiselina u programu ishrane. Kao nuspojava dolazi i do povećanja količine biljci pristupačnih mikroelemenata. Vrlo je prikladna primena u prvoj polovini vegetacije kada su potrebne veće količine fosfora.

spec-3
Tehnologija Iperen IPE

Fiksacija fosfata u alkalnim i kiselim zemljištima veliki je problem u proizvodnji budući da vezani fosfati postaju nepristupačni biljci. U alkalnim zemljištima
se fosfati vežu za kalcijum i magnezijum dok se u kiselim zemljištima vežu za aluminijum i gvožđe te se kao takvi talože u rastvoru zemljišta i biljka ih ne može usvojiti. Osim toga, fosfati se vežu i za čestice zemljišta pa je u glinovitim zemljištima i zemljištima fine strukture moguće imati i do 200 kg/ha na taj
način vezanih fosfata. Regulisati pH u alkalnim i kiselim zemljištima vrlo je teško, a lokalna primena fosfata često je nedovoljna jer ne osobađa već prisutne fosfate iz zemlje. Uzevši u obzir problem fiksacije fosfata, Van Iperen je razvio Iperen IPE tehnologiju koja značajno povećava nivo biljci pristupačnih fosfata, oslobađajući fosfate vezane za čestice zemljišta i spečavajući vezivanje sveže primenjenih fosfata što je dokazano u brojnim istraživanjima. IPE tečnost deluje na način da za sebe veže jone aluminijuma, gvožđa, magnezijuma i kalcijuma u zemljištu te ih pretvara u pristupačne oblike, a ostavlja fosfate slobodnima za asimilaciju. Iperen IPE tehnologija ima vrlo jasan uticaj na inicijalni razvoj biljaka. Istraživanja pokazuju pozitivan učinak na ujednačenost useva kao i na prinos i kvalitet čak i u slučaju smanjene primene fosfata za 25-30%. Za razliku od huminskih kiselina koje se ne mogu primeniti zajedno s većinom monođubriva zbog toga što se talože u kiselim rastvorima (pH<7), Iperen IPE tečnost nema taj problem, čak, odmah je dostupna primenjenim fosfatima i mikroelementima.

HEMIJSKI SASTAV
Azot ukupni (N) 3% w/w | 3.5% w/v
Amonijačni azot (N-NH4) 1.5% w/w | 1.7% w/v
Amidni azot (N-NH2) 1.5% w/w | 1.7% w/v
Fosfor (P2O5) 15% w/w | 17.8 % w/v
KARAKTERISTIKE PROIZVODA
Tečno đubrivo (3-15-0) s efektom povećaneefikasnosti fosfata uz povećanje pristupačnosti mikroelemenata
Posebno prilagođeno za fertirigaciju na otvorenom i primenljivo sa svim programima koji uključuju osnovna đubriva
Omogućuje smanjenu primenu fosfata i huminskih kiselina zavisno o specifičnim uslovima zemljišta
Oslobađa fosfate koji su u alkalnim zemljištima vezani za kalcijum i magnezijum, a u kiselim zemljištima za gvožđe i aluminijum
Oslobađa fosfate vezane za čestice zemljišta
Deluje helatizovano na mikroelemente u alkalnim zemljištima te povećava njihovu pristupačnost biljkama
Omogućava smanjenje troškova primene fosfata
Pospešuje razvoj i funkciju korena te ukupnu biomasu useva
Poboljšava strukturu zemljišta i kapacitet za vodu
Deluje stimulativno na korisne mikroorganizme u zemljištu
Povećava kationski izmjenjivački kapacitet (CEC)
Kompatibilan je s većinom đubriva osim kalcijumovih kada je potrebna primena u različitim tankovima ili se đubriva primenjuju odvojeno
spec-4
KARAKTERISTIKE PROIZVODA
Najefikasniji folijarni izvor kalijuma
Povećava opšte zdravstveno stanje biljke
Za ujednačeno dozrevanje i kvalitet ploda
Otpornost na sušu i visoke temperature
HEMIJSKI SASTAV
Kalijum (K2O) 30% w/v
Amidni azot (N-NH2) 4% w/v

WAKE-UP

SPECIJALNA ĐUBRIVA

Van Iperen s ponosom predstavlja najbolji folijarni izvor Kalijuma WAKE-UP kod čijeg je razvoja fokus bio na efikasnosti iskorišćenja vode i kalijuma od strane biljke (eng. Skraćenica WAKE = Water And K Efficiency). Za razliku od ostalih kalijumovih proizvoda na tržištu, Van Iperenov WAKE-UP je visoko koncentrisovano tečno kalijumovo đubrivo bez hlorida, nitrata i sulfata. Kalijum se nalazi u pristupačnom kompleksnom organskom obliku u kojem ga biljke jednostavno usvajaju kroz list i translociraju unutar same biljke. WAKE-UP nudi više od same folijarne prihrane, potiče fiziološki odgovor same biljke i pomaže biljci u što boljem iskorišćavanju kalijuma.

WAKE-UP za povećanu otpornost na sušu

U suvim se uslovima povećava efekat nedostatka kalijuma na biljke. WAKE-UP se izuzetno brzo usvaja, reguliše evapotranspiraciju čime biljka efikasnije upravlja vodom te postaje otpornija na sušu, vrućinu i hladnoću. Najbolji se učinak na abiotičke stresove postiže sa 1-3 folijarne primene pre perioda suše ili visokih letnih temperatura.

WAKE-UP za boljI KVALITET ploda

Kalijum je izuzetno značajan u procesu dozrevanja plodova. WAKE-UP je, zbog svoje izuzetne lakoće usvajanja i translokacije unutar biljke odmah i u potpunosti pristupačan za mnoge procese: Pospešuje zametanje plodova, aktivnost enzima unutar ploda, ujednačenost i dobru obojenost plodova, povećava sadržaj šećera i produžava kvalitet plodova nakon berbe (shelf life). Radi postizanja što bolje kvaliteta ploda WAKE-UP se primenjuje pred zrenje plodova.

IMATE PITANJE. NUDIMO KONSULTACIJE